Kalite Politikamız

Misyonumuz

 

Boom Makina Dış Ticaret olarak; sınav ve belgelendirme faaliyetlerine başlarken ilk gayemiz, üretilen makinaların yetkin kişiler tarafından montajlarının yapılması olmuştur. Boom Makina Dış Ticaret Yönetim Kurulu üyelerinin makine ve imalat sektöründeki 30 yıllık tecrübelerinin verdiği bilgi ve güvenle; Makine Montaj mesleğini yapan kişilerin yetkin olması ve aldıkları geri bildirimlerde herhangi bir sorun yaşamadan mesleklerine devam edebilmeleri için sınav ve belgelendirme hizmetimizin tarafsız şekilde yürütülmesidir.

 

Kalite Politikamız

 

 • Boom Makina Dış Ticaret’in sürdürülebilirliğini ve müşteri memnuniyetini sağlamak,
 • TS EN ISO/IEC 17024 Standardı şartlarına göre oluşturulan Yönetim Sistemimizin gerekliliklerini yerine getirmek,
 • Akreditasyon ve yetkilendirme kuralları çerçevesinde yüksek kalitede, etkin ve sürdürülebilir hizmet sunulmasını sağlamak,
 • Her şart ve koşulda tarafsızlık ilkesinden ödün vermeden faaliyetlerimizi geliştirmek ve sürdürmek,
 • MYK Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği ile yetkilendirilmiş olduğumuz Ulusal Yeterliliklere uygun hazırlanan Prosedür ve diğer dokümanlarımıza uygun hareket etmek ve bunların güncelliğini korumak,
 • Gizlilik, tarafsızlık, bağımsızlık ilkelerinden taviz vermeden bir dünya markası olma yolunda ilerlemek,
 • Prosedürlerimizin açık, adil ve önyargıdan uzak olması,
 • Kayıtlarının doğru ve ayrıntılı şekilde kayıt altına almak,
 • Değerlendirme kararlarının tarafsız, geçerli ve güvenilir olması
 • Görevin kötüye kullanılması veya yanlış uygulamaların olması ihtimalini en aza indirecek şekilde davranmak,
 • Ölçme ve değerlendirmenin mevzuata göre doğru ve uygun şekilde yapılmasını sağlamak için gereken tüm kaynakların temin edilmesi,
 • Ayrımcılığın önlemek,
 • Herkes için ölçme ve değerlendirilme imkânına erişim sağlamak,
 • Özel gereksinimleri bulunan adayların ihtiyaçlarının dikkate almak,
 • Ulusal yeterliliklerin ölçme ve değerlendirmesinin geçerli ve güvenilir olmasının ve herhangi bir kişinin veya grubun diğerlerinden daha avantajlı veya dezavantajlı hale getirilmemesi,
 • Tutarlılığı sağlamak ve sadece hak eden bireylerin belgelere ulaşabilmesini teminat altına almak için iç doğrulama faaliyetlerinin yürütmek,
 • İç doğrulamanın geçerli ve güvenilir olmasını ve tüm değerlendiriciler ile tüm ulusal yeterlilik faaliyetlerini kapsaması,
 • İç doğrulama prosedürünün açık, adil ve önyargıdan uzak olması,
 • Ulusal yeterliliklerin ölçme ve değerlendirme kararlarını bir adayın sorgulayabilmesini veya bu kararlara itiraz edebilmesini sağlamak,
 • Belgelendirme kuruluşunun sunduğu hizmetlere ilişkin şikâyetlerin dikkate alınması, tüm adayların itiraz/şikâyet politikası ve prosedürüne ilişkin olarak bilgilendirmek,Açıklık ve adilliğin sağlanması için her itiraz/şikâyetin standardize edilmesi ve kayıt altına alınmak,
 • MYK tarafından istendiğinde araştırılabilmesi için her itiraz/şikâyet kaydını saklamak,
 • Tüm faaliyetlerde iş sağlığı ve güvenliği hususlarına dikkat edilmesi,
 • İş sağlığı ve güvenliği kontrol önlemleri ve acil durum prosedürlerinin yürürlükte ve etkili olması,
 • Potansiyel tehlikelerin tanımlanması ve en aza indirgenmesi amacıyla yıllık iş sağlığı ve güvenliği risk değerlendirmelerinde bulunmak,
 • Tüm kişilerin ilgili risklerden haberdar olmalarını ve gereken eylemleri yerine getirmeleri veya bunların yerine getirilmesine nezaret etmeleri amacıyla bilgi, talimat, eğitim sağlanması ve gözetimde bulunmak, İşyerinde sağlık ve güvenliği sağlamaya yönelik mevzuat ve MYK’nın ilaveten talep ettiği tüm hususlara uyacak şekilde yeterli ve uygun bina, ekipman ve tesis sağlamak,
 • İş sağlığı ve güvenliğini etkileyen hususlara ilişkin olarak personele ve adaylara danışmak, Güvenli çalışma sistemlerin uygulamak ve risk teşkil eden durumları kontrol altında tutmak,
 • Tüm personelin, tam potansiyellerini ortaya çıkaracak şekilde, görev tanımları ile tutarlı olarak, yüksek standartta çalışmasını sağlayacak bilgi, beceri ve uzmanlık sahibi olması,
 • Tüm personelin eğitim ve gelişim ihtiyaçlarını bu politika doğrultusunda değerlendirmek ve karşılamak,
 • Tüm yeni personelin, ekibe katıldığında uygun uyum eğitimini almasının, bu uyum eğitiminin uygun eğitim ve gelişim ihtiyaçlarının tanımlanmasını içermesi,
 • İstihdam edilen tüm personele işe başlamalarından önce uygun iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verilmesi ve bu eğitimin acil durum prosedürlerini kapsaması
 • Tüm personele eğitim ve gelişim fırsatlarının sağlanmasında eşit olarak yaklaşmak ve tüm personel ihtiyaçları doğrultusunda eğitim ve gelişim fırsatlarına eşitlik içerisinde erişim sağlamak,
 • Belgelerin personel veya adaylar tarafından kötüye kullanma riskini tanımlayarak en aza indirgemek,
 • Öne sürülen her kötüye kullanma iddiasına hızlı ve tarafsız olarak yanıt vermek,
 • Açıklık ve adillik sağlamak için her kötüye kullanma soruşturmasının standardize etmek ve kayıt altına almak,
 • Kötüye kullanma durumunun (veya teşebbüslerinin) kanıtlandığı olaylarda mevzuata ve sözleşmelere uygun yaptırımlarda bulunmak,
 • Hissedarlar, yöneticiler, çalışanlar, dışarıdan hizmet sağlayanlar ve hizmet sunulanlar arasında gerçekleşme ihtimali bulunan olası her türlü çıkar veya ilgi çatışmasına yönelik tedbirleri almak,
 • Öngörülemeyen çıkar çatışması durumlarının ortaya çıkması halinde tarafsızlığı güvence altına alacak şekilde harekete geçmek ve ilgili durumların şeffaf bir şekilde kayıt altına almak,
 • Çalışanlara aşırı iş yüklenmesi nedeni ile asli vazifelerine, yapacakları inceleme ve değerlendirmelere yeteri kadar zaman ayıramamalarından kaynaklanan zaman çatışması durumunu en aza indirgemek,
 • Sınav görevlilerinin kan bağı ya da yakın ilişkisi olan kişilerin sınavlarını yapmaları halinde oluşabilecek kan bağı ya da yakınlık çelişkisi durumunu ortadan kaldırmak,
 • Çalışanların disiplin ve tutum davranışlarından kaynaklı olarak ölçme değerlendirme faaliyetleri ile belgelendirme kararlarının etkilenmemesine yönelik tedbir almak,
 • Finansal çıkarların, gelir ve kar beklentilerinin hiçbir belgelendirme kararını etkilememesini sağlamaktır.

 

Şirket Müdürü

Arif Altan YAVUZ

15.10.2019